Masz pytania?

Zadzwoń: 500 170 518

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU

 

Postanowienia ogólne.

1.    Sklep internetowy dostępny pod domeną www.gtwgliwice.pl/sklep jest prowadzony przez Stowarzyszenie GTW z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Zwycięstwa 1/1; REGON: 278238460; NIP: 6312417032; KRS: 0000203503.

2.    Siedziba biura obsługi klienta znajduje się pod adresem: Stowarzyszenie GTW, Stacja Artystyczna Rynek, Rynek 4-5, 44-100 Gliwice.

3.    Poniższy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego: www.gtwgliwice.pl/sklep

 

Oferta.

1.    Ofertę sklepu internetowego www.gtwgliwice.pl/sklep stanowią usługi i przedmioty związane z działalnością Stowarzyszenia GTW, przede wszystkim bilety wstępu, gadżety i odzież promocyjna i sportowa. Sklep daje również możliwość opłacania składek członkowskich sekcji sportowych Stowarzyszenia GTW.

 

Składanie i realizacja zamówień.

1.    Informacje znajdujące się̨ na stronach internetowych sklepu nie stanowią̨ oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są̨ zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą̨ środków dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę̨ kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru i regulaminie.

2.   W celu dokonania kupna produktu za pomocą̨ formularza www należy wejść́ na stronę̨ internetową sklepu internetowego, dokonać́ wyboru produktu/produktów lub usługi/usług i złożyć́, w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje zamówienie za pomocą̨ interaktywnego formularza.

3.    Po złożeniu zamówienia sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, oraz przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie zawarcia umowy i przyjęcie zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości mailowej na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail.

4.   W trakcie składania zamówienia za pomocą̨ interaktywnego formularza – do momentu złożenia zamówienia – Klient ma możliwość́ modyfikacji zamówienia i wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować́ się̨ wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.

5.    Klient, zamierzający nabyć́ dany produkt lub usługę, może składać́ zamówienia za pośrednictwem strony internetowej 24 godziny na dobę̨ we wszystkie dni tygodnia.

6.    Dokonując zakupów Klient oświadcza, że zapoznał się̨ z regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku: Przeczytałem/am i akceptuję regulamin *

7.    Korzystanie z funkcjonalności sklepu jest nieodpłatne.

 

Ceny.

1.    Cena produktu lub usługi widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych i jest ceną brutto. Ceny produktów nie zawierają̨ kosztów dostawy, które wskazane są̨ w sposób wyraźny i jednoznaczny w trakcie składania zamówienia na stronie koszyka. Zamówienia realizowane są na terenie Polski, Unii Europejskiej, jak i reszty świata.

2.    Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie dokonania przez Klienta zakupu.

 

Dostawa.

1.   Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu.

2.   W przypadku dokonania zakupów w czasie weekendów i świąt zamówienie realizowane jest od najbliższego dnia roboczego po przerwie.

3.   Sklep wysyła produkty elektroniczne drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

4.   Sklep nie wysyła produktów fizycznych. Zamówione produkty można odebrać w biurze obsługi klienta pod adresem: Stowarzyszenie GTW, Stacja Artystyczna Rynek, Rynek 4-5, 44-100 Gliwice od wtorku do piątku w godzinach 12:00 – 20:00.

5.    Produkty fizyczne oferowane w Sklepie realizowane są na zamówienie. Termin realizacji produktów podany jest w opisie produktu.

6.  W przypadku problemów z dostępnością̨ zamówionego towaru, Klient zostanie o tym poinformowany mailowo, lub telefonicznie – określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość́ rezygnacji z zamówienia.

7.    Szczegółowa informacja o terminie realizacji znajduje się̨ na stronie produktów i usług na stronie sklepu.

8.    Czas realizacji zamówień́ nie obejmuje sobót, niedziel oraz świąt.

9.    Do zamówienia zawsze dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT (fakturę̨ VAT wystawiamy na życzenie klienta).

 

Formy płatności.

1.    Zapłaty za zakupione w sklepie towary może dokonać płatnością̨ on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź́ kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

2.    Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

 

Reklamacje wadliwych towarów.

1.    Wszystkie towary znajdujące się̨ w ofercie sklepu są̨ towarami oryginalnymi, niewadliwymi.

2.    Sklep jest zobowiązany dostarczyć́ Klientowi towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się̨ wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć́ reklamację wraz ze wskazaniem żądania:

a.    obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę̨ usunie,

b.    wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić́ zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3.    W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć́ reklamację bezpośrednio w sklepie.

4.    Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@gtwgliwice.pl. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień́ Klient zobowiązany jest do odesłania lub dostarczenia do biura obsługi klienta reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji.

5.    Reklamowany towar należy wysłać lub dostarczyć na adres biura obsługi klienta: Stowarzyszenie GTW, Stacja Artystyczna Rynek, Rynek 4-5, 44-100 Gliwice.

6.    W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać́ z formularza przygotowanego przez sklep. Pobierz formularz.

7.    W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

8.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są̨ niepełne i wymagają̨ uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

9.    Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Inne reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.

10. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, sklep wykona wskazane przez Klienta zadania zgodnie z przysługującymi mu prawami.

11. W razie odstąpienia od umowy sklep zwróci Klientowi pełną należność́ za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż̇ w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

12. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.

 

Odstąpienie od umowy.

1.    Klient ma możliwość́ rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do odbioru, kontaktując się̨ przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: nabory@gtwgliwice.pl.

2.    Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością̨ zawodową lub gospodarczą, może odstąpić́ od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę̨ trzecią.

3.    W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań́. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić́ niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) towaru inny niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia. Klient ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru związane z dostarczeniem towaru do sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać́: określenie adresata, datę zawarcia umowy/odbioru towaru, imię̨, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie umowy, datę̨ sporządzenia oraz stwierdzenie, ze Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym www.gtwgliwice.pl/sklep, jak również̇ – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej – winno być́ podpisane. Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać́ z formularza przygotowanego przez sklep. Pobierz formularz.

4.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracamy towar należy dostarczyć lub przesłać pod wskazany adres: Stowarzyszenie GTW, Stacja Artystyczna Rynek, Rynek 4-5, 44-100 Gliwice

5.    Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

6.    Sklep może wstrzymać́ się̨ ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

 

Obowiązek informacyjny – ochrona danych osobowych.

1.    Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.    Administratorem danych osobowych Klienta jest Stowarzyszenie GTW z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Zwycięstwa 1/1, NIP: 6312417031.

3.    Inspektor ds. Danych Osobowych: Dariusz Opoka, tel.: 500 170 516, e-mail: d.opoka@gtwgliwice.pl

4.    Podawane przez Klienta dane osobowe są̨ przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez sklep umowy sprzedaży towarów, w tym plików, oraz w celu obsługi posprzedażowej transakcji.

5.    Podanie przez Klienta danych osobowych (imię̨, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e- mailowy) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z regulaminem, w tym wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość́ zawarcia i wykonania umowy. Dane te umieszczane są̨ w bazie sklepu, na co Klient, składając zamówienie, wyraża zgodę̨. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość́ podanych danych osobowych.

6.    Dane osobowe Klienta, ze względów podatkowych, będą̨ przechowywane przez okres pełnych 5 lat od daty złożenia zamówienia.

7.    Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia GTW usługi kadrowo-księgowe, informatyczne oraz marketingowe.

8.    W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line za pośrednictwem Przelewy24 Klient upoważnia sklep do przekazywania Przelewy24 jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez system Przelewy24.

9.    Dane osobowe Klienta nie zostaną̨ przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.

10. Klient ma prawo do:

a.    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

b.    żądania od Administratora sprostowania swoich danych,

c.    żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,

d.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

e.    wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.    Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sklepem.

b.    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem.

c.    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Postanowienia końcowe.

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2024 r.

2.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również̇ przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3.    Żadne z postanowień́ regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być́ w taki sposób interpretowane.

4.    W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są̨ odczytywane przy każdorazowym połączeniu się̨ przeglądarki internetowej ze stroną internetową sklepu. Klient, poprzez zmianę̨ ustawień́ przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć́ akceptację plików cookies lub wymagać́ od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze sklepu może być utrudnione.

5.    W przypadku zmiany regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.