Masz pytania?

Zadzwoń: 500 170 518

Statut Stowarzyszenia GTW

STATUT STOWARZYSZENIA GTW

Tekst jednolity z dn. 15.10.2020 w Gliwicach

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie „GTW”, zwane dalej stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne i prawne pragnące działać na rzecz inicjatyw społecznych.

§2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Stowarzyszenie może posiadać swoje oddziały na terenie całego kraju oraz może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§3

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gliwice.

§4

Stowarzyszenie używa pieczęci ze swoją nazwą.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zapisów niniejszego statutu. Z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§7

1. Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej jego członków, może także zatrudniać pracowników.

2. Członek Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia może być zatrudniony jako pracownik.

3. Członkowie zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

4. Stowarzyszenie nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy pracowników, ale przeznacza go na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa.

5. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Stowarzyszenie jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania opiera się na zasadach partycypacji pracowników.

Rozdział II

CELE I ZADANIA

§8

Cele stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5. działalności charytatywnej;

6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7. ochrony i promocji zdrowia;

8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19. turystyki i krajoznawstwa;

20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

24. ratownictwa i ochrony ludności;

25. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27. promocji i organizacji wolontariatu;

28. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

29. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

30. rewitalizacji;

31. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

§9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z europejską polityką spójności.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

● prowadzenie programów społecznych, kulturalnych, turystycznych, ekologicznych i sportowych;

● organizowanie zjazdów, sympozjów, szkoleń, warsztatów i kursów;

● promocję i wspieranie materialne wartościowych inicjatyw;

● współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi o podobnych celach;

● realizowanie innych programów mogących służyć celom i zadaniom stowarzyszenia;

● tworzenie forum dla wymiany doświadczeń i koordynacji działań lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych o podobnych celach;

● współpracę zagraniczną;

● podnoszenie własnych kwalifikacji związanych z działalnością stowarzyszenia;

● prowadzenie działalności zleconych przez organy administracji państwowej i samorządowej zgodnie ze celami stowarzyszenia.

W ramach inicjatyw społecznych:

● tworzenie świetlic dla dzieci, klubów dla młodzieży;

● tworzenie placówek resocjalizacyjno – readaptacyjnych;

● uruchomienie i prowadzenie punktów informacyjnych (uzależnienia, bezdomność, wykluczenie społeczne, pomoc rodzinom itp.);

● tworzenie placówek badawczo – diagnostycznych;

● tworzenie grup samopomocy wśród młodzieży;

● organizowanie pomocy socjalnej;

● promocja wolontariatu;

● przeciwdziałania dyskryminacji;

● działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

● działania wyrównujące szanse osób ze środowisko zagrożonych wykluczeniem społecznym;

● ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka i redukcja szkód;

● terapia uzależnień, poradnictwo i rehabilitacja;

● pomoc medyczna i działalność lecznicza;

● wsparcie osób bezrobotnych oraz długoterminowo bezrobotnych w poszukiwaniu pracy;

● organizowanie stażów, stażów zagranicznych oraz praktyk szkolnych, studenckich absolwenckich;

● organizowanie kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych i absolwentów.

● działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

● Upowszechnianie wiedzy i działalność na rzecz obronności Państwa.

W ramach inicjatyw kulturalnych:

● organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach, koncertach;

● tworzenie Ośrodków Kulturalnych, prowadzenie ośrodków artystycznych, przestrzeni twórczych, kin, teatrów itp.;

● promowanie i upowszechnianie twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki;

● organizowanie przeglądów twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki;

● wydawanie niskonakładowych, nie komercyjnych publikacji i periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

● promocja wydarzeń i osiągnięć kulturalnych w kraju i zagranicą.

W ramach inicjatyw sportowych:

● popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej;

● prowadzenie sekcji sportowych: wspinaczka sportowa, alpinizm, kolarstwo, piłki nożna, futsal, piłka nożna plażowa, triathlon, żeglarstwo, kajakarstwo, ratownictwo wodne, nurkowania, orientacji sportowej, łucznictwa oraz innych aktywności sportowych, survivalowych, rekreacyjnych i turystycznych;

● organizacja zawodów lokalnych, wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych w w/w dyscyplinach;

● organizacja obozów, kursów, szkoleń, konferencji;

● prowadzenie obiektów sportowych i turystycznych oraz strzeleckich i survivalowych i tym podobnych.

§10

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność sklasyfikowaną w PKD, jako:

- 58.11.Z Wydawanie książek;

- 58.13.Z Wydawanie gazet;

- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

- 84.22.Z – Obrona Narodowa

- 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

- 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

- 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

- 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

- 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

- 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;

- 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;

- 93.12.Z Działalność klubów sportowych;

- 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§11

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność sklasyfikowaną w PKD, jako:

- 58.11.Z Wydawanie książek;

- 58.13.Z Wydawanie gazet;

- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

- 84.22.Z – Obrona Narodowa

- 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

- 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

- 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

- 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

- 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

- 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;

- 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;

- 93.12.Z Działalność klubów sportowych;

- 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§12

1. Stowarzyszenie prowadzić działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD, jako:.

● 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

● 73.1 – Reklama

● 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowalane, gdzie indziej nie sklasyfikwane (prace alpinistyczne i wysokościowe)

● 77.21 - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

● 47.64 - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

● 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

3. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia i zarządu.

4. Odpłatna i nieodpłatna działalność stowarzyszenia oraz działalność gospodarcza wymagają rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

5. Nie można prowadzić odpłatnej działalności stowarzyszenia i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§13

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

● zwyczajnych

● wspierających

● honorowych

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

§14

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, bez względu na miejsce zamieszkania, która złoży na ręce zarządu pisemną deklarację przystąpienia do stowarzyszenia.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały zarządu podjętej na najbliższym zebraniu zarządu.

§15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. udziału w realizacji celów działania stowarzyszenia;

2. korzystania w swej działalności z pomocy stowarzyszenia;

3. czynnego i biernego prawa wyborczego.

§16

Obowiązkiem członków zwyczajnych stowarzyszenia jest:

1. branie czynnego udziału w pracach stowarzyszenia;

2. postępowanie zgodnie ze statutem i uchwałami Zarządu;

3. opłacanie składek członkowskich;

4. uczestnictwo w Walnych Zebraniach i Nadzwyczajnych Walnych Zebraniach.

§17

Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

2. utraty zdolności do czynności prawnych;

3. nieopłaceniu składek przez okres 4 miesięcy i przez okres 2 tygodni od otrzymania upomnienia na piśmie od Zarządu;

4. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie wywiązywania się z obowiązków, po uprzednim upomnieniu.

Od decyzji skreślenia uchwałą Zarządu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od odbiory decyzji.

CZŁONEK WSPIERAJĄCY

§18

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§19

Członek wspierający nie będący osobą fizyczną działa w Stowarzyszeniu przez swojego pełnomocnika.

§20

1. Członkowie wspierający przyjmowani są w trybie przewidzianym dla członków zwyczajnych.

2. Członkowie wspierający maja wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Zwolnieni są z opłacania składek członkowskich

§21

Członkostwo wspierające wygasa na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarząd na piśmie;

2. utraty zdolności do czynności prawnych;

3. skreślenia uchwałą Walnego Zebrania.

CZŁONKOWIE HONOROWI

§22

Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§23

Władzami stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

§24

Kadencja władz trwa 4 lata.

§25

Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w terminie pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych – w terminie drugim, to jest po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu pierwszego, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§26

W przypadku ustąpienia członka władz przed końcem kadencji można dokonać wyborów uzupełniających. W miejsce ustępującego członka Zarząd i Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego grona osobę spośród członków stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 50% ogólnej liczby członków danego gremium.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§27

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

§28

Walne Zebranie zwołane jest przez Zarząd stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku. Zarząd zwołuje walne zebranie:

● z własnej inicjatywy;

● na wniosek Komisji Rewizyjnej;

● na wniosek ¼ członków.

§29

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. ustalenie głównych kierunków działania stowarzyszenia;

2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5. ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6. uchwalanie statutu i dokonywanie w nim zmian;

7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

ZARZĄD

§30

Zarząd składa się z Prezesa oraz 1 – 3 wiceprezesów

§31

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są do szczególnie czynnego udziału w pracach stowarzyszenia, jego komisji problemowych, sekcji i zespołów roboczych.

2. Zarząd kieruje bieżącą pracą stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

3. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§32

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

- szczegółowe ustalanie kierunków działalności stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania;

- kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia;

- reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz;

- powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, sekcji i zespołów roboczych oraz określanie regulaminów ich działalności;

- zarządzanie majątkiem stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami;

- ustalanie wysokości składek członkowskich;

- podejmowanie uchwał o przyjmowaniu członków zwyczajnych i wspierających;

- podejmowanie uchwał o skreśleniu członków zwyczajnych i wspierających;

- wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie członków Zarządu nie wywiązujących się z obowiązku określonego w § 31;

- podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania;

- zatrudnianie pracowników w placówkach prowadzonych przez stowarzyszenie.

§33

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

KOMISJA REWIZYJNA

§34

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia

§35

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i dwóch członków komisji.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w pracach Zarządu z głosem doradczym.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w takim organie.

§36

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;

- występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

- przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;

- wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

- reprezentowanie stowarzyszenia w umowach i sporach między stowarzyszeniem, a członkami zarządu.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§37

Stowarzyszenie dysponuje własnym majątkiem, przeznaczonym na realizację celów statutowych.

§38

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§39

Na fundusze składają się:

- dotacje i subwencje;

- darowizny i zapisy;

- składki członkowskie;

- wpływy z ofiarności publicznej;

- dochody z nieruchomości i ruchomości, będących w użytkowaniu stowarzyszenia;

- wpływy z odpłatnej działalności statutowej;

- dochody z działalności gospodarczej.

§40

Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§41

1. Do reprezentacji stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony każdy z członków zarządu jednoosobowo niezależnie od pełnionej funkcji.

2. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa wykonywania określonego rodzaju czynności. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga akceptacji wszystkich członków Zarządu.

3. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

Rozdział VII

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA I ZMIANY W STATUCIE

§42

1. Likwidacja stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków stowarzyszenia.

2. Zmiany w statucie Stowarzyszenia następują w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków stowarzyszenia.

3. Statut i jego zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.