Masz pytania?

Zadzwoń: 500 170 518

Informacje dla rodziców

ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH WSPINACZKOWYCH WYSYŁAMY ELEKTRONICZNIE WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIA.

Formularz zawiera dane dziecka, wszystkie niezbędne zgody, regulaminy obowiązujące rodzica i zawodnika / zawodniczkę. Po wypełnieniu formularza poczekaj na mailową informację zwrotną od nas.

Dzieci będące mieszkańcami Gliwic zapraszamy do sekcji Gliwice (ze względu na dofinansowanie z budżetu Miasta Gliwice). Dzieci spoza Gliwic zapraszamy do sekcji Powiat Gliwicki.

Badania lekarskie należy dostarczyć do 14 dni od dołączenia do sekcji lub rozpoczęcia nowego sezonu – prosimy o wysłanie skanu zaświadczenia lekarskiego lub karty sportowca na adres nabory@gtwgliwice.pl. Każdy zawodnik i zawodniczka musi posiadać badania.

Zapraszamy rodziców i opiekunów do dołączenia do grupy GTW Akademia Wspinania 24/25, gdzie znajdują się najpilniejsze informacje. Żeby dołączyć do grupy należy przy dołączeniu podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy lub nazwisko trenera

Składki członkowskie

Dane do płatności:

Stowarzyszenie GTW

Zwycięstwa 1/1, 44-100 Gliwice

mBank 85 1140 2004 0000 3302 8350 8637

 

Tytułem: Składka członkowska – imię i nazwisko dziecka, sekcja

W ramach składki:

REGULAMIN RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 1. Akademia ma wypracowaną filozofię, wizję oraz sposób prowadzenia akademii. Rodzice i opiekunowie  zawodników/czek respektują to i dostosowują się do panujących tu reguł.
 2. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do dowiezienia zawodnika/czki na zajęcia na 15 min przed rozpoczęciem treningu.
 3. Rodzice i opiekunowie wspierają dzieci podczas treningów i zawodów.
 4. Rodzice i opiekunowie obserwujący treningi i zawody pozostawiają role instruktora instruktorowi. Nie podpowiadają i nie instruują zawodników/czek. Starają się, aby uwaga zawodnika/czki skupiała się na zadaniach treningowych, ćwiczeniach oraz instruktorze.
 5. Podczas zawodów i treningów rodzice i opiekunowie przebywają w miejscach do tego przeznaczonych lub wyznaczonych przez instruktora. Skupiają się na POZYTWNYM kibicowaniu.
 6. Rodzice i opiekunowie najmłodszych grup wspinaczy są wsparciem dla instruktora, pomagają asekurować zgodnie z instrukcjami instruktora.
 7. Rodzice i opiekunowie mają możliwość indywidualnej konsultacji z współpracującym z akademią psychologiem sportu.
 8. Rodzice i opiekunowie mają zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów w miejscu odbywania zajęć treningowych bądź rozgrywania zawodów. 
 9. Rodzice i opiekunowie podczas odbywania się zajęć nie powinni robić zdjęć dzieciom innym niż swoje własne oraz nie powinni publikować (np. w social mediach) zdjęć dzieci innych niż swoje własne. 
 10. Rodzice i opiekunowie mają obowiązek przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia treningowe bądź zawody.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu przez rodzica lub opiekuna może skutkować zawieszeniem zawodnika/czki lub wydaleniem zawodnika/czki z akademii.
 12. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są:
 • opłacania składek członkowskich (do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc aktualny – przez 10 miesięcy),
 • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego lub karty zdrowia sportowca (14 dni od zapisania do akademii),
 • dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna (14 dni od zapisania do akademii),
 • zgłaszania dłuższych nieobecności, rezygnacji z zajęć i innych informacji mających wpływ na udział dziecka w zajęciach do Biura drogą mailową: nabory@gtwgliwice.pl,
 • rezygnacji z zajęć do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić rezygnacja.

Regulamin został zaktualizowany i zatwierdzony przez zarząd Stowarzyszenia GTW w dniu 30.06.2024.

REGULAMIN UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI

 1. Uczestniczę we wszystkich moich zajęciach w akademii. Planowane nieobecności zgłaszam wcześniej trenerowi. Jestem punktualny/a i przybywam 15 minut przed zaplanowaną godziną treningu. Ostatni posiłek spożywam, w razie możliwości, 1,5 godziny przed treningiem.
 2. W czasie treningu zachowuje się tak jak przystało na prawdziwego wspinacza. Słucham i wykonuję polecenia instruktora. Szanuję jego samego, jego czas, a także swoich kolegów i koleżanki z akademii oraz wszystkich pracowników obiektów, na których się wspinam. W razie potrzeby pomagam im.
 3. Na znak szacunku w akademii witamy się ze wszystkimi poprzez uścisk dłoni albo przybicie piątki.
 4. Szkoła jest ważna. Dbam o postęp i wyniki w nauce. Pamiętam, że nauka w szkole pomaga także w myśleniu na ściance wspinaczkowej.
 5. Szanuje sprzęt sportowy, który dostaje od akademii. Miejsce treningu pozostawiam w takim samym stanie w jakim było przed naszymi zajęciami. W szatni zdejmuje wszystkie ozdoby. Dbam o słownictwo, swój wygląd, prawidłową postawę ciała i higienę osobistą. Ubiór treningowy staram się mieć zawsze wyprany.
 6. Do treningu podchodzę profesjonalnie, jestem skoncentrowany/na na poleceniach i ich wykonaniu. Polecenia instruktorów wykonuję dokładnie i z zaangażowaniem.
 7. Zdrowie jest najważniejsze. Staram się pić i jeść zdrowe produkty. Jeśli czuje się źle lub coś mnie boli zawsze zgłaszam to instruktorowi.
 8. Pamiętam, że reprezentuję akademię także poza treningami i zawodami. Mam szacunek do rodziców, nauczycieli, ludzi starszych ode mnie oraz kolegów i koleżanek.

Regulamin został zaktualizowany i zatwierdzony przez zarząd Stowarzyszenia GTW w dniu 30.06.2024.
Regulamin został skonsultowany z psychologiem sportu oraz instruktorami akademii.