Nikt nie pęka wszyscy walczą

Praca
Placówka wsparcia - streetworker
Opublikowano: 22.12.2017

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO SZUKA STREETWORKERA!

 

 

Praca z dziećmi i młodzieżą w wieku 3-18 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej lub rodzin o niskim statusie ekonomicznym, w których występuje problem alkoholowy oraz dziećmi i młodzieżą będącą poza zasięgiem istniejących organizacji i instytucji potrzebujących wsparcia i pomocy - tzw. praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę - streetworkera.

 

Wymiar pracy: od poniedziałku do piątku, okazjonalnie w weekendy, etat lub pół etatu (w drugim przypadku w godzinach popołudniowych).

 

Miejsce pracy: podwórka w okolicy miejsca zamieszkania podopiecznych w Gliwicach.

 

Typ umowy: umowa o pracę.


Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studniami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
b) lub co najmniej wykształcenie średnie plus udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Wymagania dodatkowe:
- szczególne zainteresowania i umiejętności, którymi można "zarazić" dzieci
- umiejętność łatwego wchodzenia w środowisko
- doświadczenie w pracy ulicznej lub pracy metodą małych projektów
- zaangażowanie, konsekwencja, autentyczność, poczucie humoru i otwartość :)

 

Praca obejmuje w szczególności:

1. Tworzenie placówek:
- diagnoza wskazanych w projekcie terenów,
- stała obecność, zdobycie rozpoznawalności pedagogów, nawiązanie kontakty z dziećmi, z lokalną społecznością,
- organizacja zajęć animacyjnych na ulicach.

2. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w miejscu realizacji zadnia:
a) sesje uliczne prowadzone przy użyciu "Szkoły Mobilnej",
b) dyżury uliczne:
- działania animacyjne: m.in. zapoznanie z różnymi rodzajami sztuki, gry i zabawy podwórkowe (dydaktyczne), zabawy ruchowe i promocja sportu, zajęcia manualne, edukacja, promocja czytelnictwa oraz pomoc w planowaniu przyszłości zawodowej, pomoc w odnalezieniu i rozwoju własnych zainteresowań i talentów,

- działania profilaktyczne i wychowawcze: m.in. zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości, zajęcia wspierające identyfikację własnych dobrych i słabych stron, klasyfikację systemu wartości, warsztaty uczące nazywania i wyrażania własnych emocji, rozpoznawania samych siebie, oceny własnych zachowań i dostosowania ich do wymogów społecznych, ćwiczenia uczące rozwiązywania konfliktów, negocjacji oraz asertywności, zadania wpajające poczucie odpowiedzialności za własne słowa oraz za swoje otoczenie.

3. Organizacja posiłku w formie podwieczorku, wsparcie materialne: organizowanie poczęstunku na ulicy ze względu na specyfikę rodzin, z jakich pochodzą dzieci oraz indywidualna pomoc w pozyskaniu odpowiednich ubrań, materiałów szkolnych itp.

4. Wyjścia poza dzielnicę i miniprojekty: m.in. organizacja czasu wolnego, wyjścia poza osiedle, wycieczki, spotkania z inspirującymi osobami, udział w treningach sportowych, warsztaty profilaktyczne i tematyczne, rozwój własnych zainteresowań i talentów, indywidualny i grupowy udział podopiecznych w treningach, warsztatach (organizowanych przez Stowarzyszenie oraz inne instytucje i organizacje), dopasowanych do ich potrzeb i możliwości, wsparcie procesu edukacji.

5. Wsparcie psychologiczne i socjalne:
- współpraca z instytucjami (sąd, OPS, szkoła itp.),
- pomoc w rozmowach z pedagogiem szkolnym i innymi pracownikami,
- wsparcie rodziców i dzieci w załatwianiu codziennych spraw, usamodzielnianie ich,
- bieżące poradnictwo pedagogów, oraz pomoc w odnalezieniu wsparcia specjalistów w danych dziedzinach,

6. Spotkania kadry i udział w superwizji: dla profesjonalnego i kompleksowego prowadzenia projektu ważne są cotygodniowe spotkania zespołu: pedagogów danej placówki, wolontariuszy, trenerów oraz kierownika placówki. Ponadto co miesiąc spotka się zespół wszystkich placówki celem rozwoju projektu, stałej ewaluacji i podnoszenia kompetencji.

 

 

Kontakt:

Agnieszka Gabriel

e-mail: agnieszkad.gabriel@gmail.com

tel: 600 857 280

siodemka
Hydeparknews
PCSTORE komputery
Undicom strony internetowe logo
Scout logo
Bazaimprez logo
E-druk
pcstore gaming arena
Miasto Glwiice
smart managment
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KAtowicach
ZENonVR
Zapisz się do newslettera
aby dowiedzieć się więcej!
zapisz się
wypisz się